Начало/Новини

Накратко за Технобиос

Основен персонал (CV)

Контакти / регистратура


Отличителни черти на центъра

Научни публикации / Документи / Често задавани въпроси

Любопитно

Галерия

РазниEnglish


началоЛечебни методи

У нас и трите „стълба” на асистираната репродукция – методът „ин витро” оплождане и трансфер на ембриони, техниките за вътрематочни инсеминации с лабораторно обработени сперматозоиди, микроманипулационните методи (ИКСИ и др.), са приложени успешно за пръв път, от основателя на МЦ „Технобиос” /виж различните публикации и приложения/.Той, а по-късно и неговите последователи ги популяризират в страната вече от 30 години, така че по-долу ще намерите резюмираните версии на различните медицински техники за асистирана репродукция.

 

В медицински център “ТЕХНОБИОС” извършваните техники за лечение на безплодието според водещите световни стандарти са следните:

 

- Контролиране и предизвикване на овулацията, често съчетавано с програмирани сношения (при наличие на проходими фалопиеви тръби и леки отклонения в овулацията или спермограмата)

- Извършване на вътрематочни инсеминации с капацитирани (обработени чрез различни методи) сперматозоиди при естествена или контролирана овулация (методът е показан при наличие на поне една проходима фалопиева тръба, не особено ниски показатели от спермограмите на партньора, абнормалност на цервикалната слуз, затруднения при сношение /вагинизъм и импотенция/, ретроградна еякулация и др.)

- Оплождане “ин витро” и връщане на човешките зародиши в матката на жената (IVF/ET)- техника или както тя е добила популярност - “бебе от епруветка”. Техниката се прилага основно при непроходими или липсващи фалопиеви тръби и/или умерени до средно изразени отклонения от нормалните стойности на спермоцитограмите, както и при необяснено безплодие, наличие на спермоантитела, и някои форми на ендометриоза.

- Лечение на тежките форми мъжко и имунологично-обусловено безплодие чрез микрохирургичния метод ИКСИ (инжектиране на сперматозоид в яйцето; ICSI) или неговите варианти MESA и TESE (подробно за индикациите виж по-долу)

- Прилагане на спектър микроманипулационни техники върху човешки полови клетки и ранни зародиши (биопсия на полярни телца, подпомагане на излюпването, ембриобиопсия и отстраняване на цитоплазмени фрагменти, трансфер на овоплазма и др.)

- Използване на модерна апаратура, ехографска техника и пълен набор от биологични, серологични и др. изследвания и тестове (спермален анализ и различни видове спермоцитограми), за осигуряване високи стандарти на диагностика и съответно лечение на различните форми човешко безплодие (дължащо се на жената, на мъжа, имунологично и др.)

Кратко описание на прилаганите методи за лечение на човешкото безплодие

При голямата част от прилаганите в МЦ “Технобиос” методи за лечение на безплодието (описани много подробно във всяка форма “информирано съгласие”, задължително подписвана от пациентите), се използват различни схеми за медикаментозна стимулация на яйчниците. Целта е те да “произведат” по-голям брой качествени яйцеклетки (яйца). Така се увеличава успеваемостта на различните методи, главно от възможността за подбиране на най-добрите полови клетки и/или най-добрите зародиши, възникнали от тях. За яйчниковата стимулация се прилагат различни схеми (наричани често къс, дълъг, ултракъс, щадящ пациентките и т.н. протоколи), в които различни видове медикаменти и хормонални препарати се инжектират по различен начин, строго индивидуално. Обикновено се използва “даун-регулация”, т.е. частично изключване на хипофизната жлеза за определен период от време (обичайно 2-3 седмици). На този фон, след като се потвърди че яйчниците са “готови” за стимулация, се назначават инжекции с различни видове екзогенни хормонални препарати на фоликуло-стимулиращия хормон(ФСХ), който предизвиква зреенето на повече яйца (овоцити ІІ ред) в яйчниците. Общото правило е, че колкото е по-дълъг протоколът, толкова повече медикаменти, т.е. финансови средства се изразходват. Главно по тази причина напоследък ние прилагаме т.нар. „меки” /щадящи пациентките/ протоколи. При някои жени се наблюдава, макар и рядко синдромът на яйчникова хиперстимулация, дължащ се на много силен отговор или повишена чувствителност към някои от използваните хормонални препарати, и изискващ специално внимание и лечение.

Нарастването (мониторинга) на яйчниковите фоликули (фоликулометрия) и зреенето на разположените в тях яйца, както и дебелината на маточната лигавица се контролират през няколко дни чрез ултразвуков скенер (ехограф) с помощта на влагалищна сонда и/или изследване на естрадиола в кръвта. На финалния етап, когато фоликулите достигнат необходимия размер, се назначава хормонална инжекция (хорионгонадотропин) за доузряване на яйцата (завършване на мейотичното делене) и предизвикване на овулацията.

От индикациите на пациентката, дозите на споменатите по-горе хормони и от тази последна инжекция, се определят датата и часът за следните лечебни подходи (с други думи  о т   т у к   л е ч е б н и т е    п о д х о д и    с е    р а з д е л я т):

        П О Д Х О Д И  ,   П Р И   К О И Т О   О П Л О Ж Д А Н Е Т О   С Т А В А  
        В   Т Я Л О Т О   Н А   Ж Е Н А Т А

Програмирано полово сношение (най-естественият и най-евтин начин за забременяване при някои семейства). Оплождането се осъществява в тялото на жената.

Вътрематочни инсеминации с “ин витро” обработени /капацитирани/ сперматозоиди. Рутинна техника : В деня на овулацията с помощта на фин катетър, подбрано количество обработени след мастурбация сперматозоиди от съпруга/партньора, се инжектират (безболезнено) високо в кухината на матката, обичайно два последователни дни или през ден. Оплождането се осъществява в тялото на жената. Шансът това да стане, се увеличава многократно чрез синхронизиране на овулацията с поставяне на най-качествените сперматозоиди в дъното на маточната кухина. Така се скъсява и дистанцията, която те трябва да преплуват, за да срещнат яйцеклетките в горната част на яйцепроводите.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДНА ДВОЙКА ЧРЕЗ МЕТОДА ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ С „ИН ВИТРО” ОБРАБОТЕНИ СПЕРМАТОЗОИДИ В МЦ „ТЕХНОБИОС”, ЕООД, СОФИЯ

1/ изследване за отсъствие/наличие на Chlamidia trachomatis и/или др. микроорганизми (IgM/IgG или директни тестове) за двамата партньори /изследване в лаборатория по избор/.

2/ задължително изследване за проходимост на яйцепроводите – става по два начина:

Лапароскопия (извършва се под упойка в операционна) или по-често прилаганата HSG /Хистеросалпингография (популярна като „цветна снимка” – извършва се амбулаторно от рентгенолог и гинеколог, обикновено м/у 8-12 ден от цикъла като се използват 2 амп. Urographin 76%).

3/ изследване на полови и др.хормони (FSH, LH, Prol., Prog., TSH), а по преценка и на АМН & Inhibin и консултация с ендокринолог /даването на кръвна проба и получаване на резултата става в сертифицирани (доказани), специализирани лаборатории по избор/

4/ ултразвуково сканиране на матка и яйчници (популярно като фоликулометрия) – извършва се в МЦ, обичайно в началото, средата и към края на цикъла.

5/ спермограма извършена в МЦ „Технобиос”; вземане на материал за посявка и по преценка – специална спермоцитограма и/или тестове за спермоантитела.

6/ влагалищен секрет и цитонамазка –ПАП /вземането на проба може да стане в МЦ, а изследването – в специализирани лаборатории/.

7/ АГ преглед с насоченост за предстоящата процедура, включващ хистерометрия (а при показания и хистероскопия)

8/ освен някои рутинни кръвни изследвания, при показания могат да се назначат и специализирани имунологични или др. тестове, процедури или консултации.

Някои публикации доказващи приоритета и приноса ни за въвеждането на метода у нас:

 

 • Vatev I.: Obstetrics and Gynaecology, (S. ), 2, 1981, 168-174.
 • Vatev I.: J. vitro Fert. Embryo Transfer, 1988; 5, 48 - 49.
 • I.Vatev et al: Obstetrics and Gynaecology (M), 8/12, 1992, 43-45.
 • Vatev I.: In: Medically-assisted procreation and the protection of the human embryo, Council of Europe CDBI/SPK (96) 6, 1996, 3-11.
        П О Д Х О Д И   П Р И   К О И Т О   О П Л О Ж Д А Н Е Т О  
        С Е   И З В Ъ Р Ш В А   В   Л А Б О Р А Т О Р Н И   У С Л О В И Я
        ( И З В Ъ Н   Т Я Л О Т О   Н А   Ж Е Н А Т А )

Техника “ин витро” оплождане и връщане на зародишите в матката на жената –IVF/ET /и нейната надстройка -ИКСИ методът/ (изваждането на яйцата извън тялото на жената става обикновено 33-38 часа след инжекцията с хорионгонадотропин - лат. in vitro означава “в стъкленица”, “извън тялото”). Рутинна (конвенционална) техника: Яйчниковите фоликули се пунктират под ултразвуков контрол малко преди да овулират по естествен път. При тези два метода (IVF, ICSI) , обработката на гаметите (половите клетки –яйцеклетки и сперматозоиди), осъществяването на оплождането и отглеждането на ембрионите за 2 до 5 дни става в Лаборатория за асистирана репродукция, т.е. и з в ъ н т я л о т о н а ж е н а т а. Човешките зародиши се връщат в матката на жената от 2-ия до 5-ия ден, след извършването на пункцията.

Някои публикации, доказващи приоритета и приноса ни за въвеждането на метода у нас:

 • Vatev IL.: Obstetrics and Gynaecology, (S.), 1, 1978, 68-73.
 • Vatev I., S. Zivkov.: Compt. rend. Bulg. Acad. Sci., 33, 1980, 289-291.
 • Vatev I., S. Zivkov.: Compt. rend. Bulg. Acad. Sci., 33, 1980, 1115-1118.
 • Vatev I.: Obstetrics and Gynaecology, (S. ), 2, 1981, 168-174.
 • Vatev I.: Proceedings of the I Magdeburger Symposium mit Internationaler Beteiligung. (Eds. Bernoth E., H. Donat), Magdeburg, 1981, 55-66.
 • Vassilev B., I. Vatev: Proceedings of the Fifth International Symposium, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences Press, 1982, 515-518.
 • Vatev I., S. M. Zivkov: Proceedings of the Fifth International Symposium, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences Press, 1982, 136-140.
 • Vatev I., S. Zivkov: Contemporary Medecine, 11, 1982, 614-615. \
 • Vatev I., B. Vassilev.: Obstetrics and gynaecology, (S. ), 2, 1982, 93-101.
 • Wassilev B., I. Vatev: Zentralblatt fur Gynakologie, 104, 1982, 1081-1083.
 • Vatev I. Ts., B. Vassilev, S. M. Zhivkov: Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 36, 1983, 1235-1238.
 • VatevI., R. Kinsky, H. T. Due, G. A. Voisin.: Am. J. Reprod. Immunol. Microbiol., 7, 1985, 84.
 • Vatev I.: Biol. Immunol. Reprod., 12, 1986, 83-88.
 • Vatev I., S. Zivkov.: Obstetrics and gynaecology, (S.), 4, 1986, 20-25.
 • Vatev IL., Ph. Fitchev.: In: Abstracts of the IV-th congress of the scientific medical community of physiology in Bulgaria., 1986, 101.
 • Vatev I.: Compt. rend. Acad. Bulg. Sci.; 1987, 40, 101-104.
 • Vatev I.: J. vitro Fert. Embryo Transfer, 1988; 5, 48 - 49.
 • Vatev IL.: In: Resumes des travaux de la XX-e Semaine Medicale Balkanique, Athens, 1988, 11
 • I.Vatev et al.: J. in vitro Fert. Embryo Transfer, 1990; 7, 119.
 • Vatev IL., P. Tabakova, Ph. Fitchev, G. Vakrilov, M. Dimitrov, T. Yanakieva, V. Yordanov:In: Abstracts of Vl-th National Congress of Obstetrics and Gynaecology, Albena, 1990, 123- 124.
 • Fitchev Ph., D. Toncheva, I. Vatev: Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 44, 1991, 69-72.
 • Vatev I. Ts.: Bull. of Physio-Pathology of Reproduction and Artificial Insemination, 10, 1991, 114-118.
 • Vatev I. Ts.: ARTA, 3, 1992, 135-136.
 • Vatev I. Ts., G. T. Backardjiev. Human Reprod., 8, 1993, 149.
 • B. C. Tarlatzis et al.: Human reprod., 9, 1994, 1983-1986.
 • Vatev I.: Abstracts of the Intern.Congress on Infertility and Transvaginal Sonography, Bombay, 1995, 66.
 • Vatev I: Council of Europe CDBI/SPK (96) 6, 1996, 3-11.
 • Cook R., I. Vatev, Z. Michova, S. Golombok: P. Obstet. Gynecol. (18), 1997, 203-212.
 • VatevI., V. Damianova, D. Dimitrova-Dikanarova, S. Kalaydjiev: Andrologia (S. ), 4, 1999, 18-23.
 • Zhivkova R., S. Delimitreva, D. Toncheva, I. Vatev: In: 4-th European Cytogenetic Conference, Bologna, Ann. Genet. 2003, 46 (2-3), 191.
 • Zhivkova R. S., I. Vatev:Obstetrics and Gynaecology (S) 44, 2005, 36-40.
 • Vatev I., Delimitreva S., R. Zhivkova, D. Toncheva: In: 5-th European Cytogenetic Conference, Madrid, Chromosome Res.,13, 2005, Suppl. 1, 129.

 

І. За целите на метода “ин витро” или ИКСИ оплождане пункцията на яйчниците трае обикновено 10-15мин. и се извършва амбулаторно при седация/релаксиране, или локално обезболяване на пациентката. Обезболяването на манипулацията наподобява и дори е по-леко от това при процедури в зъболекарски кабинет! Пункцията на всичките яйчникови фоликули става през влагалището, под контрола на ултразвуков скенер, чрез специални водачи и стерилни игли.

ІІ. Следва лабораторната част от процедурата, която продължава няколко денонощия. Яйцеклетките се събират и поставят на групи в специално подготвени съдове и среди за отглеждане извън организма, като се използват инкубатори с повишено съдържание на въглероден диоксид (или готови газови смеси от 5% СО2, 5% О2 и 90% N2).

Основни стъпки в лабораторната работа при извънтелесното оплождане

 

Ключово важните биологични процедури включват:

Доузряване (някои използват чуждицата матурация) и селекциониране на яйцеклетките;

Обработка на сперматозоидите от еякулата по различни начини, увеличаващи оплодителната им способност и добавянето на подбрани количества от тях към яйцата 3-6 ч. след пункцията (т. нар. ин витро инсеминиране);

Половите клетки се култивират заедно и на следващия ден се проверява за нормалност (налични 2 пронуклеуса и др. признаци) на оплождането;

Оплодените яйца (наричани зиготи) се прехвърлят за още едно или повече денонощия в други среди за по-нататъшно развитие в предимплантационни /ранни/ ембриони (разделяне на 2, 3, 4, 5 и т.н. клетки);

Най-добрите зародиши се подбират и обикновено 2 до 3 от тях се връщат в матката на жената на 2-ия до 5-ия ден, след пункцията на яйчниците.

ІІІ. Поставянето (връщането) на зародишите в матката, става през цервикалния канал, най-често напълно безболезнено. Използва се фин специален катетър, без прилагане на упойка, като в процедурата обичайно участват репродуктивен биолог и гинеколог. Около деня на трансфера и за определен период след това, на пациентката се назначават по схема поддържащи бременността медикаменти и подходящ режим. При желание на пациентките цялата бременност може да се проследява в МЦ "Технобиос"

Като изключение техниките за вътрематочна инсеминация и за “ин витро” оплождане, могат да се прилагат при естествен цикъл (без стимулация на яйчниците), цената за процедурата намалява, но тогава шансовете за успех са значително намалени.

 

Различни микроманипулационни техники за асистирано оплождане

Те са надстройка над метода за стандартно (конвенционално) оплождане “ин витро” (не могат да се извършват, без да се съчетават с него) и са по-скъпи заради специалните консумативни материали, труд и техника. Тези техники са “ИКСИ” (и неговите допълващи варианти PESA / MESA), микрооперативно отстраняване на цитоплазмени фрагменти от зародиши, подпомагане на излюпването, биопсия на полярни телца и отделни бластомери, трансфер на овоплазма и др. Известна част водещи центрове, приемат някои от споменатите по-горе микротехники (без ИКСИ), като маргинални с нищожна успеваемост и като повече комерсиални, отколкото лечебни.

 

Някои публикации доказващи приоритета и приноса ни за въвеждането на методите у нас:

 • Vatev I.: Micromanipulation on cell level during reproduction. In: “Biotechnology in reproduction”, Bulgarian Academy of Sciences Press, Sofia, 1985,75-83.
 • Vatevа A., Ph. Fitchev, I. Vatev.: Microinjection of liquids and spermatozoa in unfertilized rodent's oocytes and embryos. In: Proceedings of "National conference in biology" - section molecular and cell biology, microbiology and biotechnology, Pleven, 1986, 237-239.
 • Fitchev Ph., I. Vatev.: Method for cytogenetic analysis of oocytes and early embryos. In: Abstracts of "Current problems of health care", Sofia, 1986, 13.
 • Vatev I.: Micromanipulation techniques in the embryology of mammals: injection into periviteline space and into pronuclei and production of identical tweens by microsurgical separation of preimplantation rodent's embryos. In: Proceedings of the IV-th Conference of Zoology, Sofia, 1987, 346-350.
 • Fitchev Ph., D. Toncheva, I. Vatev: A Cytogenetic Study of Unfertilized Human Oocytes. Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 44, 1991, 69-72.
 • Vatev I. Ts., B. C. Tarlatzis, Ch. Dukaki, J. Bontis, S. Lagos, S. Mantalenakis. Human assisted fertilization by micromanipulation. Human Reprod., 8, 1993, 121.
 • Tarlatzis B. C., Ch. Doukaki, J. Bontis, G. Grimbizis, I. Vatev, S. Lagos, S. Mantalenakis: Our preliminary experience with the application of ICSI in the treatment of severe male infertility. Human Reprod., 9, Suppl. 4, 1994, 623.
 • Vatev I.: Application of intracytoplasmic sperm injection using two kinds of microinjection pipettes. In: Proceedings of IX World Congress on In Vitro Fertilization and Alternated Assisted Reproduction, Vienna 1995 /A. Aburumieh, E. Bernat, G. Dohr, W. Feichtinger, F. Fischl, |. Huber, E. Mul-ler, S. Szalay, W. Urdl, H. Zech, eds/, Bologna, Monduzzi Editore, 1995, 535-538.
 • Vatev I: Selection of gametes and techniques for assisted fertilization. In: Medically-assisted procreation and the protection of the human embryo, Council of Europe CDBI/SPK (96) 6, 1996, 3-11.
 • Vatev I., B. Tarlatzis, M. Katzarov: ICSI performed with epididimal or testicular spermatozoa in couples with severe and extreme male in fertility. In: Abstracts of First National Congress of Andrology with International Participation. Sofia, 1996, 64.
 • Vatev I., B. Tarlatzis: Gamete micromanipulation techniques - Zona Drilling, SUZI and ICSI in assisted human reproduction. In: Abstracts of First International Symposium "Experimental Morphology", Sofia, 1996, Ann. Anat, 1997, 179, 197- 198.
 • Vatev I., B. Tarlatzis, S. Delimitreva: Possible use of intracytoplasmic sperm injection in some cases with male and female immunological infertility. J. Ass. Reprod. Genetics, 14(5), Suppl., 1997, 122S.
 • Vatev IL., I. Karagyozov, M. Istatkov, M. Srebreva: Successsful application of the fallopian sperm perfusion method and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) technique for the treatment of human infertility. BJMG, 3, 1998, 115-119.
 • Zhivkova R., S. M. Delimitreva, I. Ts. Vatev, D. I. Toncheva: Cytogenetic and FISH analysis of human gametes and preimplantation embryos. BJMG, 2, 1999, 37-40.
 • VatevI., V. Damianova, D. Dimitrova-Dikanarova, S. Kalaydjiev: Successful treatment of patients with sperm antibodies by in vitro fertitzatiou/embryo transfer technique and intracytoplasmic sperm injection method. Andrologia (S.), 4, 1999, 18-23.
 • Toncheva D. I., B. C. Tarlatzis, I. Ts. Vatev: Significance of chromosomal aberrations for the unsuccessful procedures of assisted reproduction. Europ. J. Obstet. & Gynecol. Reprod. Biol. (88), 2000, 181-187.
 • Vatev I., Delimitreva S., R. Zhivkova, D. Toncheva: Chromozomal disorders, nuclear and cell destruction in cleaving human embryos. 5-th European Cytogenetic Conference, Madrid, Chromosome Research 13, 2005, Suppl. 1, 129.

 

 

ИКСИ техника за оплождане и нейни надстройки.

 

При методът ИКСИ (Intracytoplasmic Sperm Injection) се използват микроманипулатори, чрез които се инжектира един сперматозоид във всяка яйцеклетка (нещо като “насилствено оплождане”). Прилага се за случаи, когато съпругът отделя съвсем малко (до няколко десетки или стотици) функционално годни сперматозода, когато мъжките полови клетки са получени по хирургичен път ( PESA или MESA – виж по-долу) или когато отклоненията в спермограмата не са така тежки, но не се е наблюдавало оплождане при няколко предхождащи IVF- процедури.

При случаи когато мъжът не отделя сперматозоиди със семенната течност, се прибягва до хирургично изваждане на сперматозоидите от различни участъци на репродуктивната му система. Получаването на сперматозоиди от епидидимиса (най-често при обструктивна азоспермия), се означава със съкращението PESA” (percutaneous epididimal sperm aspiration), а директното изваждане на мъжките полови клетки от тестиса – със съкращението “TESA” (testicular sperm aspiration). Тези два подхода се съчетават с ИКСИ-техниката, тъй като получeните сперматозоиди не са напълно узрели и “без помощ” не могат да оплождат.

Знае се, че човешките зародиши са заобиколени от прозрачна защитна обвивка наречена “зона пелуцида”, чиято дебелина варира при различни пациентки. Напоследък стана известно, че “зоната” променя структурата си при по-дълго култивиране и с нарастване възрастта на жената. За да се имплантира (внедри) в матката, човешкият зародиш, трябва да си проправи (пробие) път през тази обвивка. Процесът наречен излюпване, може да се затрудни от променената “зона пелуцида” и затова той се облекчава чрез микрооперация на обвивката (пробиване или изтъняване на зоната, т.е. подпомагане на излюпването), осъществявана с микроманипулатори и специални микроскопи (каквито се прилагат при метода ИКСИ).

С микрооперацията отстраняване на цитоплазмени фрагменти, се извършва своеобразно “почистване” на някои зародиши с недобро качество и така се увеличава шансът им за успешна имплантация. Микроманипулационните техники за биопсия и изследване на полярни телца, трансфер на овоплазма и биопсия на бластомери (възможност за PCR - сексинг на ембриони и PGD) са строго специфични и засягат малка група пациенти, поради което обсъждане за евентуалното им прилагане се извършва на място по време на консултациите при нас.

По-усложнените и “неестествени” методи на асистирана репродукция, обикновено се свързват с по-ниска успеваемост от тази на конвенционалната техника за “ин витро” оплождане.

© 2020 Медицински център ТЕХНОБИОС. Всички права запазени. дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават